Informujte se o našich dluhopisech.

Dluhopis

Naše společnost emituje dluhopisy informujte  se na emailu dluhopis@vipzlato.cz

 

 

 

 

 

 

 

EMISNÍ PODMÍNKY č. 1/2020 „VIP place 7,6/23“ SPOLEČNOSTI VIP place s.r.o.

 

 

 

 

 

Tyto emisní podmínky č. 1/2020 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, jejichž emitentem je VIP place, s.r.o.

 

Obchodní společnost VIP place, s.r.o. vydává vlastní dluhopisy pod názvem „VIP place 7,6/23“. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,6 % p. a. Jmenovitá hodnota je vlastníkovi dluhopisu splacena do 10 dní ode dne splatnosti dluhopisu bezhotovostním převodem, úrokový výnos je vyplácen Ročně.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní informace.....................................................................

2. Dluhopis. ....................................................................................

3. Seznam vlastníků dluhopisů ......................................................

4. Emisní kurz a celková jmenovitá hodnota. ................................

5. Upisování dluhopisů a jejich předání. .......................................

6. Zrušení úpisu ............................................................................

7. Vlastník dluhopisu......................................................................

8. Lhůta pro splacení emisního kurzu ...........................................

9. Převoditelnost dluhopisu............................................................

10. Výpočet úrokového výnosu z dluhopisu...................................

11. Splacení. .................................................................................

12. Předčasné splacení.................................................................

13. Prodlení se splacením.............................................................

14. Oddělení práva na úrokový výnos...........................................

15. Užití zákona o podnikání na kapitálovém trhu.........................

16. Daňové záležitosti....................................................................

17. Schůze vlastníků......................................................................

18. Promlčení.................................................................................

19. Další ustanovení. ....................................................................

20. Závěrečná ustanovení.............................................................

 

 

1. Základní informace

1.1. Emitent: VIP place, s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha, Michle, 140 00, IČ: 06982719

DIČ: CZ06982719

1.2. Název dluhopisů: „VIP place 7,6/23“.

1.3. Podoba dluhopisu: listinný cenný papír.

1.4. Forma dluhopisu: na jméno.

1.5. Dostupnost emisních podmínek v sídle emitenta VIP place, s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha,

Michle, 140 00.

1.6. Datum emise dluhopisů: 1.1.2020.

1.7. Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka: 500 Kč (pět set korun českých).

1.8. Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven jmenovité hodnotě dluhopisu.

1.9. Úrokový výnos dluhopisu: 7,6 % p. a.

1.10. Lhůta pro upisování emise dluhopisů: 31.12.2020 s možností prodloužení.

1.11. Počet kusů: 18000

1.12. Identifikace dluhopisů: čísly 1-18000.

1.13. Splatnost dluhopisu: 1.1.2023

1.14. Splatnost úrokového výnosu je 1.1.2021, 1.1.2022, 1.1.2023

 

2. Dluhopis

2.1. Dluhopisy vydané dle těchto emisních podmínek jsou listinné cenné papíry na řad, vydané podle českého právního řádu, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě a úrokového výnosu z dluhopisu jejich emitentem, a to najednou k určitému okamžiku, či postupně.

2.2. V rubopisu listinného dluhopisu se uvádí identifikace nového vlastníka.

2.3. Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě těchto emisních podmínek.

2.4. Dluhopisy jsou vydány v počtu 18000 kusů, přičemž každý dluhopis je vydán ve jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

2.5. Emitent si vyhrazuje právo nahradit větší množství jednotlivých dluhopisů hromadným dluhopisem.

2.6 Emitent si vyhrazuje právo výjimečně vydat i nižší jmenovitou hodnotu dluhopisu.

2.7 S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva, výměnná práva a hlasovací práva.

2.8 Emitent doručuje dluhopis v terminu 30.6.2020 a 20.12.2020

 

 

 

3. Seznam vlastníků dluhopisů

3.1. Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů.

3.2. Práva spojená s dluhopisy je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. K účinnosti převodu dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu vlastníků dluhopisů, přičemž emitent provede tento zápis bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

3.3. Emitent v seznamu vlastníků vede o vlastnících dluhopisů následující údaje: jméno, příjmení, název či obchodní firma, datum narození či identifikační číslo, adresa trvalého bydliště či sídla, případně dále doručovací adresa, e-mailová adresa, číslo účtu a obchodní firma banky zřizující bankovní účet vlastníkovi dluhopisu.

3.4. Poslední změny v seznamu vlastníků dluhopisů mohou být učiněny oznámeními doručenými emitentovi dne 5.1.2023

3.5. Vlastník dluhopisu nabytím vlastnického práva k dluhopisu uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které emitent nabyl v souvislosti s vedením seznamu vlastníků dluhopisů, byly využity pouze za účelem udržování vztahu s vlastníkem dluhopisu a k účelům řádného plnění povinností emitenta dle právních předpisů a dle těchto emisních podmínek. Poskytnutím údajů emitentovi dává vlastník dluhopisu emitentovi jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním v předchozím odstavci uvedených údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to za účelem poskytování informací o službách a aktivitách emitenta. Tento souhlas vlastník dluhopisu uděluje na dobu 3 let. Vlastník dluhopisu je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu sídla emitenta. Emitent se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se vlastníka dluhopisu bez jeho předchozího souhlasu, pokud právní předpisy či rozhodnutí orgánu veřejné správy nestanoví jinak.

 

4. Emisní kurz a celková jmenovitá hodnota

4.1. Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven jmenovité hodnotě dluhopisu ve výši 500 Kč (slovy: pětset korun českých).

4.2. Emitent se zavazuje, že vydá dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě nejvýše 9 000.000 Kč (slovy: děvět milionů korun českých).

 

5. Upisování dluhopisů a jejich předání.

5.1. Dluhopisy nelze upisovat před datem jejich emise. Emitent má právo vydávat dluhopisy postupně, či najednou, přičemž datum emise je 1.1.2020.

5.2. Lhůta pro upisování dluhopisu je stanovena od data emise do dne 31.12.2020 včetně.

5.3. Platné upsání dluhopisu vyžaduje uzavření smlouvy o úpisu dluhopisu s emitentem, či s osobou emitentem k tomu zmocněnou. Emitent či osoba emitentem k tomu zmocněná předá dluhopis upisovateli dluhopisu do vlastních rukou, případně do rukou osoby k tomu upisovatelem dluhopisu zmocněné. Emitent či osoba emitentem k tomu zmocněná má právo odmítnout předání dluhopisu osobě zmocněné upisovatelem dluhopisu, pokud má obavy, že příslušná osoba není k převzetí dluhopisu řádně zmocněna upisovatelem dluhopisu.

5.4. Minimální nákup je stanoven na 1ks dluhopisů v celkové hodnotě 500Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

5.5. Místem předání a upisování dluhopisu je provozovna emitenta na adrese: VIP place, s.r.o., Družstevní 262, Haj ve Slezsku 747 92 či emitentem a upisovatelem dluhopisu smluvené místo nebo vše vyřizovat korespondenčně prostřednictvím České pošty.

5.6. Emitent se zavazuje na dluhopis před jeho předáním vyznačit příslušné identifikační údaje, přičemž následně tyto údaje emitent zapíše do seznamu vlastníků dluhopisů.

 

6. Zrušení úpisu

Emitent má právo zrušit úpis dluhopisů dle těchto emisních podmínek, a to zejména v případech, kdy se do konce lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládaný objem dluhopisů a emitent nerozhodne o vydání dluhopisů v menším objemu emise. Při zrušení úpisu dluhopisu se emitent zavazuje do 60 (slovy: šedesáti) dnů po dni skončení lhůty pro upisování vrátit každému upisovateli jím splacenou částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní banky za období od data splacení.

 

7. Vlastník dluhopisu

7.1. Nebezpečí škody přechází na vlastníka (upisovatele) převzetím dluhopisu.

7.2. Vlastnictví k dluhopisu přechází na upisovatele dluhopisu dnem úplného splacení emisního kurzu dluhopisu, a zároveň jeho předáním upisovateli dluhopisu, resp. osobě jím k tomu zmocněné.

7.3. Vlastníkem dluhopisu je fyzická či právnická osoba, s bydlištěm či sídlem na území České republiky i mimo ni, která je na dluhopisu uvedena jako vlastník dluhopisu nebo které svědčí nepřetržitá řada rubopisů na listinném dluhopisu. Pro účely výkonu práv plynoucích z dluhopisu vůči emitentovi je za vlastníka dluhopisu považována osoba zapsaná v seznamu vlastníků, není-li prokázáno, že vlastníkem dluhopisu je konkrétní třetí osoba.

7.4. V případě, že vlastník dluhopisu není zapsán v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném emitentem, je povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat emitenta, aby zajistil nápravu. Ve výzvě je vlastník povinen prokázat právní titul nabytí vlastnického práva k dluhopisu a údaje dle čl. 3 emisních podmínek.

 

8. Lhůta pro splacení emisního kurzu

Upisovatel je povinen splatit emisní kurz dluhopisu ve lhůtě 5-ti (slovy: pěti) pracovních dní od data úpisu bezhotovostním převodem na bankovní účet určený emitentem, přičemž emisní kurz upsaného dluhopisu je splacen připsáním celé částky emisního kurzu na bankovní účet určený emitentem

 

 

 

9. Převoditelnost dluhopisu

9.1. Převoditelnost dluhopisu není omezena.

9.2. Po schválení ze strany emitenta je vlastník dluhopisu oprávněn dluhopis převést rubopisem a to fyzickým předáním dluhopisu a současně oznámením změny vlastníka dluhopisu emitentovi, vč. veškerých kontaktních údajů nového vlastníka dluhopisu. Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude změna prokázána. K účinnosti převodu dluhopisu a na třetí osobu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů.

9.3. Vlastník dluhopisu je oprávněn dluhopis nabídnout ke koupi emitentovi. Emitent po nabytí vlastnického práva k tomuto dluhopisu může dluhopis prodat, držet či rozhodnout o jeho zániku.

 

10. Výpočet úrokového výnosu z dluhopisu

10.1. Dluhopis je úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,6 % p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, přičemž úroková sazba dluhopisu je neměnná

10.2. Dluhopis je úročen ode dne následujícího po dni, ve kterém byl splacen celý emisní kurz dluhopisu, tedy po dni, ve kterém došlo k připsání celé částky na bankovní účet určený emitentem.

10.3. Dluhopis nemůže být úročen před datem emise dluhopisu. Jmenovitá hodnota dluhopisu je úročena do dne splatnosti dluhopisu, přičemž v den splatnosti dluhopisu již jmenovitá hodnota dluhopisu úročena není. Obdobně se postupuje v případě předčasně splatného dluhopisu. 1.1.2020. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360)

 

11. Splacení

11.1. Emitent provede splacení jmenovité hodnoty a úrokových výnosů z dluhopisu v korunách českých, nestanoví-li právní předpisy či písemná dohoda mezi vlastníkem dluhopisu a emitentem jinak.

11.2. Emitent se zavazuje, že do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne splatnosti dluhopisu uhradí (odesláním z bankovního účtu) jmenovitou hodnotu dluhopisu dle těchto emisních podmínek a právních předpisů účinných ke dni provedení platby, a to za podmínky, že vlastník dluhopisu předloží a odevzdá dluhopis emitentovi v provozovně emitenta, či na jiném, mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu smluveném, místě. Emitent se zavazuje, že do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne splatnosti úrokových výnosů z dluhopisu uhradí (odesláním z bankovního účtu) úrokové výnosy dle těchto emisních podmínek a právních předpisů účinných ke dni provedení platby.

11.3. Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a úrokových výnosů emitent provede bezhotovostním převodem na účet uvedený vlastníkem dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů.

11.4. Zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a úrokového výnosu dluhopisu provede emitent.

11.5. Vlastník dluhopisu může zažádat o předčasné splacení dluhopisu před datem splatnosti pouze se souhlasem emitenta.

11.6. Dluhopisy jsou splatné, tj. datum splatnosti jmenovité hodnoty, ke dni 1.1.2023. Vlastníkovi dluhopisu za období mezi dnem splatnosti a dnem řádného splacení dluhopisu nenáleží žádný úrokový výnos z dluhopisu, či jiný nárok. Jednotlivé úrokové výnosy z dluhopisu jsou splatné v termínech dle bodu 1.14.

11.7. Nastane-li situace, že poslední den výplaty úroku nepřipadá na pracovní den, posouvá se splatnost výplaty

 

 

12. Předčasné splacení

12.1. Emitent si vyhrazuje oprávnění splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů před datem jejich splatnosti včetně poměrného úrokového výnosu z dluhopisů.

12.2. Emitent je oprávněn splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů před datem jejich splatnosti včetně poměrného úrokového výnosu pouze tehdy, pokud svůj záměr oznámí alespoň 30 dní před předčasným splacením.

 

13. Prodlení se splacením

Je-li emitent v rozporu s těmito emisními podmínkami v prodlení se splacením jmenovité hodnoty dluhopisu či úrokového výnosu dluhopisu, náleží vlastníkovi dluhopisu po dobu prodlení jedna polovina úrokového výnosu dle těchto emisních podmínek, tj. 3,8 % p. a. z dlužné částky do dne, kdy vlastníkovi dluhopisu budou vyplaceny veškeré splatné částky.

 

14. Oddělení práva na úrokový výnos

Emisní podmínky vylučují oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od dluhopisu a jeho spojení s kupónem jako cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva.

 

 

15. Užití zákona o podnikání na kapitálovém trhu

15.1. Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších právních předpisů, o veřejné nabídce a o prospektu cenného papíru se s výjimkou uvedenou v ustanovení § 34 odst. 5 uvedeného zákona nevztahují na dluhopisy vydané dle těchto emisních podmínek, jelikož jejich celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

15.2. Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná nabídka je uskutečněna na základě zákonné výjimky.

 

 

16. Daňové záležitosti

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %. Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a která nabyla dluhopis v rámci podnikání v České republice, podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2020). Přesahuje-li základ daně 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy. Daň 15% finanční správě v řádném termínu odvede emitent.

16.1. Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2020)

 

17. Schůze vlastníků

17.1. Ke změně těchto emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků; souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy, ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků dluhopisů, nebo v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od emitenta.

17.2. Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze vlastník dluhopisu, který je zapsán v seznamu vlastníků dluhopisů ke konci dne, který o 5 (slovy: pět) pracovních dní předchází dni konání příslušné schůze vlastníků dluhopisů.

17.3. Svolavatel oznámí konání schůze vlastníků dluhopisů korespondenčně na adresu upisovatele ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

 

18. Promlčení

Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 

19. Další ustanovení

19.1. Rating dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. l) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů, nebyl udělen.

19.2. Identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů není přiděleno.

19.3. Splacení dluhopisu a jeho úrokového výnosu jsou zajištěny ručitelským prohlášení.

19.4. Informace podle zákona o dluhopisech budou uveřejňovány a zpřístupňovány pouze v českém jazyce.

19.5. Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo na mnohostranném obchodním systému.

19.6. Emitent neučinil rozhodnutí dle ustanovení § 17 zákona o dluhopisech.

 

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Dluhopisy jsou vydávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.

20.2. Případné spory budou řešeny především smírnou cestou, a až následně dle obecných právních předpisů příslušným soudem.

 

 

VIP place s.r.o 1.1.2020

Vytvořil Shoptet | Šablona Rubin | Design Tomáš Hlad.